Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: melskimės už Bažnyčią Kinijoje

Sekmadienio vidudienį paskutinį kartą šiais metais buvo kalbama velykinė antifona „Regina Caeli“. Nuo ateinančio sekmadienio vėl sugrįšime prie tradicinės „Viešpaties Angelo“ maldos. Velykų liturginį laikotarpį užbaigiančios Sekminių iškilmės vidudienį popiežius Pranciškus trumpoje katechezėje kalbėjo apie per pirmąsias Sekmines Kristaus mokiniams suteiktą vienybės ir bendrystės dovaną.

Šventoji Dvasia skirtingus žmones išmokė susikalbėti, sukūrė Bažnyčios vienybę ir visuotinumą, sakė popiežius, pabrėždamas, kad šią tiesą turime atsiminti ypač dabartiniais laikais, kai Bažnyčioje turime įvairių grupių, kurios drumsčia vienybę, nenori santaikos. Tai ne Šventosios Dvasios įkvėpta laikysena. Šventoji Dvasia visada kuria darną ir vienybę, sujungia tai, kas skirtinga. Popiežius prašė melstis, kad užtariant Mergelei Marijai, Šventoji Dvasia pripildytų tikinčiųjų širdis savo dovanų, kad uždegtų jas savo meilės ugnimi.

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį taip pat priminė gegužės 24-ąją minimą Marijos – Krikščionių Pagalbos šventę. Švenčiausioji Mergelė, šiuo titulu gerbiama Šanchajaus Šešano šventovėje, yra Kinijos dangiškoji globėja.

„Prašau jus karštai melstis už krikščionis tikinčiuosius Kinijoje, mūsų brangiuosius brolius ir seseris, kurie yra ypatingai brangūs mano širdžiai“, – paragino popiežius. „Šventoji Dvasia, Bažnyčios misijos pasaulyje įkvėpėja, jiems tevadovauja ir tepadeda būti džiugios naujienos skelbėjais, gerumo ir meilės liudytojais, teisingumo ir taikos savo tėvynėje kūrėjais.“

Šventasis Tėvas priminė, kad Marija – Krikščionių Pagalba – tai ir saleziečių vienuolijos globėja, dėkojo už jų tarnystę Bažnyčiai, ypač atstumtiesiems ir jaunimui. Sekmadienio vidudienį paminėta ir „Laudato si’” metų pabaiga. Pranciškus padėkojo už visas šia proga visame pasaulyje surengtas iniciatyvas. Popiežius taip pat užsiminė apie padėtį Kolumbijoje, prašė susilaikyti nuo veiksmų, nuo kurių nukentėtų žmonės, besinaudojantys taikaus protesto teise.  (JM / Vatican News)

2021 gegužės 23, 14:20

Antifona „Regina Coeli“ (arba „Regina Caeli“) yra viena iš keturių Marijos antifonų (kartu su „Alma Redemptoris Mater“, „Ave Regina Coelorum“ ir „Salve Regina“).
Popiežius Benediktas XIV 1742 m. nurodė, kad ji turi pakeisti Viešpaties Angelą Velykų laikotarpiu, tai yra nuo Velykų sekmadienio iki Sekminių, ir kad turi būti kalbama stovint, tuo pabrėžiant pergalę prieš mirtį.
Kaip ir „Viešpaties Angelas“, ji kalbama triskart per dieną: auštant rytui, vidudienį ir saulei leidžiantis, idant visa diena būtų pašvęsta Dievui ir Marijai.
Pasak tradicijos, ši antifona siekianti dešimtąjį, o gal net šeštąjį amžių, tačiau plačiai ją imta naudoti tryliktajame amžiuje, kuomet ji buvo įrašyta į pranciškonų brevijorių. Ją sudaro keturi trumpi posmai, užbaigiami „Aleliuja“. Tikintieji kreipiasi į Mariją, Dangaus Karalienę, kviesdami ją džiaugtis Kristaus prisikėlimu.
Popiežius Pranciškus 2015 m. balandžio 6 d., rytojaus diena po Velykų, „Regina Coeli“ maldos proga patarė su kokiu vidiniu nusiteikimu turime šią maldą kalbėti:
„...kreipiamės į Mariją ir raginame ją džiaugtis, nes Tasai, kurį ji nešiojo įsčiose, prisikėlė, kaip buvo žadėjęs. Ir prašome josios užtarimo. Mūsų džiaugsmas yra Marijos džiaugsmo atspindys, nes jinai savo tikėjime saugojo ir saugo viską, ką Jėzus yra nuveikęs. Tad kalbėkime šią maldą kaip vaikai, kurie yra laimingi, nes jų Motina laiminga“.

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >