Szukaj

Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

Sekretariat ds. Komunikacji (dalej: ‘SDK’) jest Dykasterią Kurii Rzymskiej powstałą 27 czerwca 2015 roku wraz z Listem Apostolskim w formie Motu Proprio („Aktualny kontekst komunikacyjny”, wł. "L'attuale contesto comunicativo"). Do Dykasterii należy system komunikacyjny Stolicy Apostolskiej.

Zadaniem SDK jest rozwój nowego, jednolitego, zintegrowanego i multimedialnego systemu komunikacyjnego w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła i podkreślenie tego, jak rozwinął się on na przestrzeni lat wewnątrz systemu komunikacyjnego Stolicy Apostolskiej.

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostęp, konsultacja i użytkownie stron niniejszego portalu (dalej: ‘Portal’), jak również jego dostępnych serwisów wymaga ze strony użytkownika (dalej: ‘Użytkownik’) akceptacji niniejszych „Zasad i warunków użytkowania”.

SDK zastrzega sobie prawo wprowadzania, bez uprzedzenia i w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmiany i/lub aktualizacji treści Portalu i niniejszych „Zasad i warunków użytkowania”, podając je do wiadomości Użytkownika za pośrednictwem publikacji na tym samym Portalu. Następny dostęp do zmian i/lub aktualizacji „Zasad i warunków użytkowania” powoduje ich całkowitą akceptację ze strony Użytkownika.

Prawa własności intelektualnej

Treści strony, które obejmują między innymi obrazy, dźwięki, filmy, muzykę, teksty, zdjęcia, grafikę , pliki, znaki towarowe, loga, wiadomości, oprogramowanie i każdy inny materiał i/lub informacje w dowolnym formacie (dalej: ‘Treści’) stanowią wyłączną własność SDK, a w każdym razie znajdują się w jego posiadaniu i są chronione prawami autorskimi i w żadnym przypadku nie mogą, ani w całości ani w części, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakiegokolwiek środka, być używane, zmieniane, kopiowane, rozpowszechniane, publikowane, emitowane, przekazywane, odtwarzane, udostępniane innymi sposobami bez uprzedniej zgody pisemnej SDK, w tym także sprzedaż, sublicencja, tworzenie dzieł pochodnych lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, również darmowy.

Portal może zawierać również obrazy, dokumenty, produkty, loga, znaki towarowe od osób trzecich, które upoważniły SDK do ich publikacji na Portalu, a które są również chronione prawami autorskimi.

Wyraźnie zabronione jest kopiowanie znaku towarowego i/lub loga SDK.

Nazwa ‘Sekretariat ds. Komunikacji’ nie może być używana jako adres internetowy innych stron ani jako część tych adresów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści niniejszego Portalu są podawane w dobrej wierze i SDK dba, aby Treści te spełniały warunki wiarygodności, poprawności i kompletności. Jednakże, błędy, nieścisłości, pominięcia są możliwe i w związku z tym SDK nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie, zapewniając w odpowiednio krótkim czasie ich poprawę, jeżeli zostaną zgłoszone.

SDK nie ponosi żadnej odpowiedzialności dotyczącej ewentualnego użytkowania Treści przez osoby trzecie.

W żadnym przypadku SDK nie może zostać uznany odpowiedzialnym za ewentualne wirusy i zanieczyszczenia odnotowane przez Użytkownika, a związane z dostępem do Portalu i/lub z przeglądaniem go.

SDK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych należących do osób trzecich, których hiperłącza (dalej: ‘link’) aktywował Portal SDK i za korzystanie z nich przez Użytkownika. Linki nie oznaczają zatwierdzenia powiązanych stron internetowych, za których jakość, zawartość i grafikę SDK nie bierze odpowiedzialności. Użytkownik, który decyduje się na wyświetlenie wspomnianych stron internetowych, robi to na własne ryzyko, biorąc na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z wirusami i zanieczyszczeniami spowodowanymi wejściem i/lub wyświetleniem tych stron.

W żadnym przypadku SDK nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub straty i/lub wszelkiego rodzaju naruszenia, pośrednie lub bezpośrednie, pochodzące lub w jakikolwiek sposób związane z użytkowaniem Portalu i/lub Treści lub z wyświetlaniem i/lub z użytkowaniem zawartości stron powiązanych z nim, które mogą ponieść osoby trzecie.

Ochrona danych osobowych

SDK zapewnia, że dane osobowe Użytkownika, które mogłyby trafić do wiadomości SDK w następstwie korzystania z usług (dalej: ‘Usługi’) dostępnych na Portalu będą traktowane z poufnością i wyłącznie do celów, które wchodzą w zakres samych Usług. Ewentualne spółki trzecie, będące dostawcami Usług dla Strony, gwarantujące przetwarzanie danych na takim samym poziomie poufności, jak zagwarantowany przez SDK, będą mogły wejść w posiadanie danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik korzystając ze wspomnianych Usług wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, a jeśli nie wyraża na to zgody, nie powinien korzystać z Usług dostępnych na Portalu.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsze „Zasady i warunki użytkowania” są uregulowane przez obowiązujące w Państwie Watykańskim prawo i za wszelkie ewentualne spory wynikające z ich interpretacji i wykonywania będzie uprawniony wyłącznie Sąd Państwa Watykańskiego.