Szukaj

Papież: istnieje pilna potrzeba integralnego wychowania Papież: istnieje pilna potrzeba integralnego wychowania 

Papież: istnieje pilna potrzeba integralnego wychowania

„Chcemy wyrazić naszą bliskość i wdzięczność wszystkim nauczycielom, a jednocześnie podkreślić nasze żywe zainteresowanie edukacją” - powiedział Papież podczas spotkania z przedstawicielami różnych religii w Światowym Dniu Nauczyciela, ustanowionym przez UNESCO. Franciszek przypomniał, że dwa lata temu zwrócił się z apelem o przemyślenie całego procesu wychowania, aby prowadził on do budowania powszechnej solidarności i gościnnego społeczeństwa.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty podjął wówczas inicjatywę Globalnego Paktu Edukacyjnego, która proponuje edukację bardziej otwartą i integrującą, zdolną do cierpliwego słuchania, konstruktywnego dialogu oraz wzajemnego zrozumienia. Istnieje dzisiaj potrzeba stworzenia szerokiego przymierza edukacyjnego, w celu kształtowania osób dojrzałych, zdolnych do budowania braterskich relacji oraz przezwyciężania podziałów i przeciwieństw. Wychowaniu powinna przyświecać zasada poznania samego siebie, drugiego człowieka, stworzonego świata oraz Pana Boga. Nie można – zdaniem Papieża – ukrywać przed nowymi pokoleniami prawd, które nadają sens życiu. Religie pozostają w ścisłym związku z edukacją oraz powinny, dzięki mądrości i humanizmowi jakie niosą w sobie, przyczyniać się do wzrostu braterstwa w świecie.

Papież – trzeba wychowywać do wzajemnego szacunku

„Jeśli w przeszłości różnice stawiały nas w opozycji do siebie, to dzisiaj widzimy w nich bogactwo różnych dróg, aby dotrzeć do Boga i wychować nowe pokolenia do pokojowego współistnienia we wzajemnym szacunku – podkreślił Franciszek. – Dlatego wychowanie zobowiązuje nas, abyśmy nigdy nie używali imienia Boga do usprawiedliwiania przemocy i nienawiści wobec innych tradycji religijnych, abyśmy potępiali wszelkie formy fanatyzmu i fundamentalizmu oraz abyśmy bronili prawa każdej osoby do decydowania i działania zgodnie z własnym sumieniem.“

Ojciec Święty zaznaczył, że edukacja angażuje nas do przyjęcia drugiego takim, jaki jest, a nie jakim chcemy, aby był, bez osądzania i potępiania. Edukacja powinna także prowadzić do zrozumienia, że godność mężczyzny i kobiety jest taka sama. Nie ma zatem usprawiedliwienia dla dyskryminacji ze względu na płeć.

Papież – wychowanie prowadzi do miłowania matki ziemi

„Jeśli w przeszłości tolerowaliśmy eksploatację i grabież naszego wspólnego domu, to dziś, bardziej świadomi naszej roli jako stróżów świata stworzonego, powierzonego nam przez Boga, chcemy być głosem przyrody wołającej o swe przetrwanie i wychowywać nas samych oraz nowe pokolenia do bardziej wstrzemięźliwego i ekologicznie zrównoważonego stylu życia – zaznaczył Papież. – Zatem wychowanie zobowiązuje nas do miłowania naszej matki ziemi oraz unikania marnowania żywności i zasobów, jak również do większego dzielenia się dobrami, które Bóg dał nam dla życia wszystkich. Przychodzi mi na myśl to, co mówił pewien mędrzec, który nie był katolikiem: «Bóg przebacza zawsze. My czasami przebaczamy, a czasami nie. Natura nie przebacza nigdy».“

Na zakończenie Ojciec Święty zachęcił, aby wszystkie tradycje religijne zaangażowane od poziomu alfabetyzacji po szkolnictwo wyższe wzmocniły swoją misję na rzecz edukacji integralnej, całego człowieka, czyli głowy, rąk, serca i duszy.
 

05 października 2021, 13:03