Որոնել

Իրաւական ծանօթութիւններ

Հաղորդակցութեան Բաժանմունքը (այսուհետեւ, «DPC»)  Հռոմի Քուրիայի «Նախարարութիւն» մըն է՝ հիմնուած 2015 թ. Յունիս 27-ին,  «Հաղորդագրութեան ժամանակակից միջավայր»ը ինքնագիր առաքելական նամակով: Նախարարութենէն կախեալ  է Առաքելական Աթոռի հաղորդակցութեան համակարգը։

«DPC»-ի պարտականութիւնն է խթանել հաղորդակցութեան միաւորեալ նոր համահարգ մը, համալրեալ եւ բազմասարքային՝ ի ծառայութիւն եկեղեցւոյ աեւտարնումի առաքելութեան, որ կարող ըլլայ արժեւորել այն ինչ որ զարգացած է Առաքելական Աթոռի հաղորդակցութեան կարգաւորման պատմութեան մէջ։

 

Օտագործման պայմաններն ու սահմանները

Նշեալ համացանցի էջերուն մէջ մուտք գործելն  ու անոնց օգտագործումը եւ խորհրդակցութիւնը, ինչպէս նաեւ հոն ընծայուած ծառայութիւնները, մասնակիցի կողմէն  կʼենդաթրեն օգտագործման պայմաններու ու եզրերու ընդունելութիւնը։

DPC-ն իրաւունք կը վերապահէ, առանց նախօրօք ծանուցման որեւէ պահու  համացանցի պարունակութիւններուն եւ վերոնշեալ օգտագործման պայմաններուն եւ եզրերուն հայող փոփոխութիւններ կամ թարմացումներ կատարել, տեղեկացանելով օգտագործողը միեւնոյն համացանցի վրայ  հրապարակումի միջոցաւ:

Համացանցի էջերու փոփոխութեան եւ օգտագործումի պայմաններու փոփոխութիւններէն ետք անոր մէջ մուտք գործելը, կʼընդգրկէ օգտագորողի կողմէ ամբողջական հաւանութիւնը կամ ընդունելութինը։

Մտաւոր սեփականութեան օրէնքները

Կայքէջի բովանդակութիւնները, որոնք, որպէս նմուշ եւ ոչ թէ սպառիչ կերպով, նկարները, ձայները, տեսացոյցերը, երաժշտութիւնները, բնագրերը, լուսանկարները, գծագրութիւնները, ապրանքանիշերը, պատկերանշանները, լուրերը, ծրագրաշարերը եւ միւս բոլոր նիւթերը եւ/կամ որեւէ չափի  տեղեկութիւնները (այսինքն «Բովանդակութիւնները»), բացարձակօրէն SPCի սեփականութիւններն են, կամ յամենայն դէպս անոր տրամադրուած են, եւ պաշատպանուած են հեղինակային իրաւունքով եւ ոչ մէկ պարագայի կարելի է ո՛չ ամբողջութեամբ եւ ո՛չ մսամաբ, որեւէ ձեւով կամ որեւէ միջոցով գործածուիլ, փոփոխութեան ենթարկուիլ, պատճենահանուիլ, ցրուիլ, բաշխուիլ, հրապարակրուիլ, փոխանցուիլ, վերարտադրուիլ կամ այլ կերպով տրամադրութեան տակ դրուիլ առանց նախապէս SPCի տուած գրաւոր հաւանութեան, ուր ներառուած է վաճառումը, ենթա-արտօնութիւնը, ածանցական գործերու ստեղծումը կամ որեւէ ձեւի շահագործումը, նոյնիսկ ձրիօրէն։

Կայքէջը կրնայ բովանդակել նաեւ երրորդ մասերու նկարներ, փաստաթուղթեր, արտադրանքներ, վայրեր եւ վաճառանիշեր, որոնք յայտնապէս արտօնած են SPCն հրապարակել յիշեալները կայքէջին վրայ, եւ որոնք նոյնպէս պաշպանուած են հեղինակային իրաւունքով։

Որոշակի կերպով արգիլուած է SPCի վաճառանիշի եւ/կամ պատկերանշանի վերարտադրումը։

«Dicastero per la Comunicazione» անունը չէ կարելի գործածել իբր ուրիշ կայքէջերու համացանցային հասցէ եւ կամ այդպիսի հասցէներու իբր մէկ մասը։

Սահմանափակումներ եւ պատասխանատուութիւն

Այս կայքէջի բովանդակութիւնները բարեխղճօրէն կը տրամադրուին եւ SPCն հոգ կը տանի, որ այդպիսի բովանդակութիւններ համապատասխանեն վստահութեան, ճշգրտութեան եւ ամբողջականութեան պահանջքներուն։ Սակայն եւ անյպէս, սխալներ, անճշդութիւններ եւ բացթողումներ կարելի են, եւ SPCն ասոր համար կը մերժէ որեւէ պատասխանատուութիւն այս իմաստով, ժամանակին ուղղել զանոնք, եթէ անոնք պէտք է տեղեկացուէին։

DPC պատասխանատուութիւն չի վերցներ բովանդակութիւններու՝ երրորդ անձերու կողմէ գործածութեան պարագային։

Ոչ մէկ պարագայի SPCն պատասխանատուութեան կրնայ կոչուիլ հաւանական վիրուսներու կամ վարակումներու պարագային, որոնք յառաջ կու գան կայքէջի մէջ մուտք գործելով եւ/կամ կայքէջի մէջ նաւարկելով, որոնք կրնան ծագիլ գործածողի կողմէ։

DPCն ոչ մէկ պատասխանատուութիւն կը վերցնէ երրորդ անձերու համացանցային կայքէջերու բովանդակութեան համար, որոնց միջոցաւ SPCի կայքէջը գերհղումի (այսուհետեւ «կապ») կապ մը հաստատած է եւ անոնց յարաբերական գործածութեան համար՝ օգտագործողի կողմէ։ «Կապ»երը չեն ենթադրեր առընչուած համացանցային կայքէջերու հաւանութիւնը, որոնց որակին, բովանդակութեան եւ գծապատկերու համար SPCն կը մերժէ որեւէ պատասխանատուութիւն։ Օգտագործողը որ կʼորոշէ դիտել յիշեալ համացանցային կայքէջերը, կը կատարէ այդ իր խիզախումով, իր վրայ առնելով ամբողջ պատասխանատուութիւնը հաւանական վիրուսային կամ վարակումներու վնասներու՝ որոնք յառաջ կու գան այդ կայքէջերու մէջ մուտք գործելով եւ/կամ զանոնք դիտելով։

Ամէն պարագայի, DPСն պէտք չէ ինքնզինք պատասխանատու նկատէ ա՛յն վնասներուն եւ/կամ կորուստներուն եւ/կամ որեւէ տեսակի նախապաշարումներու՝ ուղիղ կամ անուղիղ, որոնք կը ծագին Կայքէջի եւ/կամ բովանդակութիններու գործածութենէն եւ կամ որեւէ կերպով առընչուած են անոնց կամ անոնց հետ կապուած կայքէջերու բովանդակութեան դիտումին եւ/կամ օգտագործումին, եւ որոնց երրորդ անձեր կրնան ենթարկուիլ։

Անձնական տուեալներու պատշպանութիւնը

DPCն կʼերաշխաւորէ թէ օգտագործողներու անձնական տուեալները, որոնց կրնայ ծանօթանալ Կայքէջի վրայ տրամադրելի ծառայութիւններու (այսուհետեւ «Ծառայութիւններ») գործածութեան հետեւանքով, պիտի գործածուին գերագոյն վերապահութեամբ եւ բացառապէս այն նպատակին համար որուն համար մուտք կը գործեն այդ Ծառայութիւններու բաշխումէն ներս։ Հաւանական երրորդ ընկերութիւններ որոնք Կայքէջին Ծառայութիւններ կը մատակարարեն, կրնան ծանօթանալ օգտագործողի տուեալներուն, նախապէս երաշխաւորելով տուեալներու գործածութիւնը նոյն վերապահութեամբ որ երաշխաւորուած է DPCի կողմէ։

Օգտագործողը օգտուելով յիշեալ Ծառայութիւններէն կը ինքնաբերաբար կը համաձայնի իր անձնական տուեալներու գործածութեան եւ եթէ համաձայն չէ, պէտք չէ օգտուի Կայքէջի մէջ տրամադրուած Ծառայութիւններէն։

Կիրարկելի օրէնք եւ իրաւասու մարմին

Ներկայ «գործածութեան սահմանները եւ պայմանները» կարգաւորուած են Վատիկանի Պետութեան գործող օրէնքով, եւ որեւէ հաւանական վէճերու համար, որոնք կը ծագին անոնց մեկնաբանութենէն կամ կիրարկումէն, բացառապէս իրաւասու է Վատիկանի Պետութեան Ատեանը։