Hľadaj

Právne informácie

Právne informácie

Sekretariát pre komunikáciu (SPC) je dikastérium Rímskej kúrie zriadené 27. júna 2015 apoštolským listom vo forme motu proprio „Aktuálny komunikačný kontext“. Dikastérium zastrešuje komunikačný systém Svätej stolice.

Úlohou SPC je vyvinúť nový jednotný, integrovaný a multimediálny komunikačný systém, slúžiaci evanjelizačnej misii Cirkvi a schopný valorizovať hodnoty dosiahnuté v doterajšom vývoji štruktúr komunikácie Svätej stolice.

Pravidlá a podmienky používania

Prístup, prehliadanie a používanie stránok tohto portálu (ďalej: „Portál“), ako aj využívanie ponúkaných služieb, znamená prijatie zo strany používateľa (ďalej: „Používateľ“) týchto „Pravidiel a podmienok používania“.

SPC si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek a čisto z vlastného rozhodnutia vykonať zmeny a/alebo aktualizácie obsahov Portálu a týchto „Pravidiel a podmienok používania“ tak, že o tom Používateľa upovedomí prostredníctvom zverejnenia na samotnom Portáli. Následný prístup k zmenám a/alebo k aktualizácii „Pravidiel a podmienok používania“ znamená ich plné akceptovanie zo strany Používateľa.

Práva duševného vlastníctva

Obsahy Portálu, akými sú napríklad - a nie vo vyčerpávajúcom zmysle - obrazy, zvuky, videá, hudba, texty, fotografie, grafika, súbory, značky, logá, správy, softvér a akýkoľvek iný materiál a/alebo informácie v akomkoľvek formáte (ďalej: „Obsahy“), sú výlučným vlastníctvom SPC, alebo v každom prípade v jej dispozičnom práve, a sú chránené copyrightom a v každom prípade nemôžu byť – ani v celku, ani sčasti, v akejkoľvek forme či prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku – používané, pozmeňované, kopírované, distribuované, publikované, prenášané, presúvané, reprodukované či inak sprístupňované, bez predchádzajúceho písomného súhlasu samotného SPC, v čom je zahrnutý predaj, sublicencia, vytvárania odvodených diel alebo využívanie akýmkoľvek spôsobom, a to aj zadarmo.

Portál môže obsahovať aj obrázky, dokumenty, produkty, logá a značky tretích strán, ktoré vyslovene autorizovali SPC k ich publikácii na Portáli, a ktoré sú tiež chránené copyrightom.

Je vyslovene zakázané reprodukovať značku a/alebo logo SPC.

Meno „Sekretariát pre komunikáciu“ nemôže byť použité ako internetová adresa iných internetových stránok/portálov či ako súčasť takýchto adries.

Ohraničenie zodpovednosti

Obsahy tohto Portálu sú poskytované v dobrej viere a SPC dbá o to, aby tieto Obsahy spĺňali požiadavky spoľahlivosti, správnosti a úplnosti. Chyby, nepresnosti a opomenutia sú však možné, a preto SPC odmieta akúkoľvek zodpovednosť v tomto zmysle, postarajúc sa včas o ich opravu, ak by boli nahlásené.

SPC nenesie žiadnu zodpovednosť ohľadom použitia Obsahov tretími stranami.

V žiadnom prípade nemôže byť SPC brané na zodpovednosť za prípadné vírusy alebo kontaminácie vyplývajúce z prístupu na Portál a/alebo z navigácie na ňom, s ktorými by sa požívateľ stretol.

SPC nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahy internetových stránok tretích strán, s ktorými by portál SPC aktivoval hypertextový odkaz (ďalej: „link“) a ani za ich použitie zo strany Používateľa. Linky neznamenajú schvaľovanie prepojených internetových stránok, za ktorých kvalitu, obsah a grafiku SPC odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Používateľ, ktorý sa rozhodne zobraziť spomenuté internetové stránky, tak koná na vlastné riziko preberajúc na seba plnú zodpovednosť za eventuálne škody spôsobené vírusom či kontamináciami vyplývajúcimi z prístupu na tieto stránky a/alebo ich zobrazovania.

V každom prípade SPC nemožno brať na zodpovednosť za škody a/alebo straty a/alebo predsudky akéhokoľvek druhu, priame či nepriame, odvodené alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s používaním Portálu a/alebo Obsahov alebo so zobrazovaním a/alebo používaním obsahu s ním prepojených stránok, ktoré by mohli utrpieť tretie strany.

Ochrana osobných údajov

SPC garantuje, že s osobnými údajmi Používateľa, o ktorých by sa malo dozvedieť v dôsledku použitia služieb (ďalej: „Služby“) dostupných na portáli, sa bude zaobchádzať s najväčšou rezervovanosťou a výhradne na účely, ktoré spadajú do rozsahu poskytovania samotných služieb. Eventuálne spoločnosti, ktoré ako tretie strany poskytujú Služby pre Portál, s vopred danou zárukou zaobchádzania s údajmi s tou istou úrovňou rezervovanosti akú garantuje SPC, budú môcť byť oboznámené s osobnými údajmi užívateľa.

Využívaním vyššie uvedených Služieb dá Používateľ automaticky súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a ak nesúhlasí, nemá používať Služby dostupné na Portáli.

Pôsobnosť zákona a kompetentné fórum

Tieto „Pravidlá a podmienky používania“ sa riadia zákonmi platnými vo Vatikánskom mestskom štáte a pre akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z ich výkladu alebo vykonania bude výhradne kompetentný Tribunál Vatikánskeho mestského štátu.