Hľadaj

Právne informácie

PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU www.vaticannews.va

Dikastérium pre komunikáciu (predtým Sekretariát pre komunikáciu, zriadený 27. júna 2015 apoštolským listom vo forme Motu proprio „Súčasný komunikačný kontext“ a premenovaný na Dikastérium pre komunikáciu na základe Rescriptum ex Audientia Ss.mi z 27. februára 2018, ktoré nadobudlo účinnosť 24. júna 2018) je dikastérium Rímskej kúrie, ku ktorému je pričlenený komunikačný systém Apoštolskej stolice (ďalej len „DPC“).

Úlohou DPC je vytvoriť nový jednotný, integrovaný a multimediálny komunikačný systém v službe evanjelizačného poslania Cirkvi.

1. VLASTNÍK WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka www.vaticannews.va (ďalej len „portál“) a jej obsah alebo aj jeho časti - napríklad, ale nielen text, obrázky, video, audio atď. sú majetkom DPC. - (ďalej aj ako „obsah“) sú majetkom a vlastníctvom DPC (Dicastero per la Comunicazione, Via della Conciliazione 5, (00120), Vatikán tel. +39-06-69891800 e-mail: info@vaticannews.va).

DPC spravuje obsah samotného portálu a všetkých služieb/produktov sprístupnených prostredníctvom neho.

DPC je vlastníkom ochrannej známky Vatican News a súvisiacich a súvisiacich rozlišovacích znakov.

2. OBSAH

Portál bol vytvorený s cieľom poskytnúť priestor spravovaný DPC, kde sa používateľ (ďalej len „používateľ“) môže dozvedieť informácie a správy týkajúce sa Svätého Otca a jeho apoštolského poslania vo svete.

Nachádzajú sa tu aj sekcie venované Vatikánu, Cirkvi a svetu, v ktorých sa poskytuje obsah vybraný DPC, ktorý sa týka týchto tém.

Cieľom týchto podmienok používania je informovať tých, ktorí navštívia portál a majú možnosť vidieť obsah, ktorý je na ňom k dispozícii, o vlastníctve týchto obsahov zo strany DPC alebo tretích strán, od ktorých DPC získala povolenie na ich používanie, ako aj o pravidlách správania sa pri navigácii na portáli a používaní príslušného obsahu, ktoré prijala DPC.

3. OBSAH A AKTUALIZÁCIA

Obsahom na Portáli je obsah, ktorý bol naň nahraný v deň poslednej aktualizácie.

Tieto Podmienky používania môže DPC doplniť a/alebo zmeniť o prípadné Osobitné podmienky upravujúce používanie akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré môžu byť na Portáli k dispozícii. V prípade rozporu majú Osobitné podmienky prednosť pred týmito Podmienkami používania.

Na Portáli sa môžu nachádzať odkazy (napr. odkazy na sociálne siete), za ktoré DPC nenesie žiadnu zodpovednosť.

4. PRÍSTUP A POUŽÍVANIE

Prístup k obsahu Portálu a jeho prezeranie je Používateľovi k dispozícii bezplatne. Sú určené výlučne na osobné a nekomerčné použitie.

Rozmnožovanie a zhromažďovanie Obsahu na iné ako osobné účely je výslovne zakázané bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vydaného DPC.

Používateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny alebo šíriť a/alebo prenášať Obsah tohto Portálu, a to ani čiastočne, ako je lepšie špecifikované nižšie.

Prístup k Portálu a jeho obsahu a jeho používanie Používateľom musí byť v každom prípade v súlade so zásadami dobrej viery a spravodlivosti, v súlade s dobrými mravmi a verejným poriadkom.

Používateľovi sa výslovne zakazuje používať Obsah a akékoľvek produkty alebo služby dostupné na Portáli na komerčné účely a v každom prípade na vykonávanie činností, ktoré sú v rozpore so zákonom, morálkou alebo verejným poriadkom.

5. NEWSLETTER

Odber noviniek sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom webovej stránky www.vaticannews.va v súlade s postupmi tam uvedenými a v súlade s ustanoveniami Zásad ochrany osobných údajov, ktoré musí Používateľ akceptovať, aby mohol dokončiť svoj odber.

Odber je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu noviniek“ v spodnej časti oznámení.

Odber a nahliadnutie do Newslettera je bezplatné.

DPC môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť poskytovanie služby. DPC nezodpovedá za prípadnú neefektívnosť vyplývajúcu aj z neoprávneného použitia a prístupu k autentifikačným údajom používateľa.

6. ZODPOVEDNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ, jeho zákonní zástupcovia alebo opatrovníci v prípade neplnoletých osôb alebo osôb mladších ako vek zákazu, sú výlučne zodpovední za správnu navigáciu na Portáli a používanie jeho obsahu v súlade s týmito Podmienkami používania.

Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na registráciu potrebnú na prístup k určitému obsahu (t. j. k odborným súborom na stiahnutie) alebo k akýmkoľvek produktom a službám dostupným na portáli.

Používateľ sa zaväzuje, že bude obsah a všetky produkty a služby dostupné na portáli využívať primeraným spôsobom a v žiadnom prípade ich nebude používať na  zapojenie sa do činností, ktoré sú nezákonné, protiprávne alebo v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom; (ii) šírenie obsahu alebo propagandy hanlivého, rasistického, sexistického, xenofóbneho, násilného, pornografického alebo zjavne nezákonného či protiprávneho charakteru, propagáciu terorizmu alebo poškodzovanie ľudských práv (iii) spôsobovať škody na fyzických a logických systémoch DPC, jeho dodávateľov alebo tretích strán vrátane zavádzania alebo šírenia počítačových vírusov alebo iných fyzických alebo logických systémov, ktoré sú schopné spôsobiť uvedené škody a/alebo akýmkoľvek spôsobom brániť ich normálnemu používaniu a fungovaniu; (iv) pokúšať sa o prístup k e-mailovým účtom iných používateľov a prípadne ich používať a upravovať alebo manipulovať s ich správami.

Používateľ sa tiež zaväzuje nepoužívať portál na podvodné účely a vo všeobecnosti sa nezúčastňovať na konaní, ktoré by mohlo poškodiť obraz Svätej stolice a záujmy a práva, ktoré má DPC alebo akékoľvek tretie strany. DPC bude stíhať a/alebo odrádzať od akéhokoľvek konania Používateľa, ktoré poškodzuje Svätú stolicu aj akékoľvek tretie strany.

Žiadny Používateľ nebude môcť umiestniť na svoju webovú stránku, blog, fórum alebo akúkoľvek sociálnu sieť odkaz, hypertextový odkaz, rámovanie alebo podobný odkaz, ktorý presmeruje na URL adresy obsahu Portálu alebo DPC alebo profilov Portálu alebo DPC bez písomného povolenia DPC.

Ak DPC zistí takýto odkaz, je plne oprávnené prijať opatrenia na odstránenie takéhoto odkazu a prípadne informovať príslušné orgány o trestnom čine.

Okrem toho, bez toho, aby bola dotknutá ostražitosť dodržiavania ustanovení týchto Podmienok používania, ak Používateľ zistí alebo si je vedomý akéhokoľvek použitia, ktoré je nevhodné, neprimerané alebo porušuje niektoré z pravidiel obsiahnutých v Podmienkach používania, môže kontaktovať DPC prostredníctvom kanálov uvedených v bode 9.

7. VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI DPC

DPC sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akýkoľvek obsah, ktorého autorom nie je DPC alebo ktorý nie je publikovaný pod jeho menom alebo ochrannými známkami a ktorý môže nesprávnym odkazom na obsah portálu spôsobiť zámenu s pôvodom takéhoto obsahu alebo akýchkoľvek ochranných známok.

Okrem toho sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za informácie obsiahnuté na webových stránkach alebo blogoch tretích strán, ktoré môžu byť prepojené alebo inak prepojené s Portálom, či už autorizovane alebo nie.

Rovnako DPC nezodpovedá za žiadne bezpečnostné chyby, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania počítačov infikovaných počítačovými vírusmi alebo za následky nesprávneho fungovania prehliadača alebo používania jeho zastaraných verzií. DPC preto za žiadnych okolností nezodpovedá za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené používateľovi, aj keď DPC prijalo všetky potrebné opatrenia, aby im zabránilo. DPC nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Používateľovi v dôsledku porúch alebo odpojení komunikačných sietí, ktoré majú za následok pozastavenie, zrušenie alebo prerušenie služby Portálu počas jej používania Používateľom.

DPC nenesie žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním Portálu a spôsobené samotným Používateľom. Rovnako si Portál vyhradzuje právo stiahnuť všetky komentáre a príspevky, ktoré porušujú úctu k osobnej dôstojnosti, sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, predstavujú priestupky proti mládeži alebo detstvu, verejnému poriadku alebo verejnej bezpečnosti, alebo ktoré podľa jeho názoru nie sú vhodné na zverejnenie.

8. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Portál a jeho obsah sú chránené predpismi o autorských právach platnými vo Vatikánskom mestskom štáte a medzinárodnými predpismi o autorských právach.

Obsah Portálu patrí DPC alebo tretej strane, ktorú sme DPC oprávnili používať.

Používateľ nie je oprávnený obsah alebo služby (vrátane softvéru, obrázkov, ikon, odkazov, ako aj ich grafického dizajnu a zdrojových kódov) tohto portálu akýmkoľvek spôsobom upravovať, zverejňovať, prenášať, zdieľať, prenechávať na používanie z akéhokoľvek dôvodu, reprodukovať (nad rámec nižšie uvedených obmedzení), prepracovávať, distribuovať, vykonávať, sprístupňovať alebo komerčne využívať, a to ani čiastočne, bez výslovného písomného povolenia DPC.

Rozmnožovanie obsahu prostredníctvom nástrojov sprístupnených na portáli je povolené. Presnejšie, je možné zdieľať Obsah, ak to DPC umožnilo, prostredníctvom hlavných sociálnych médií (WhatsApp, Twitter, Facebook) kliknutím na rovnaké ikony, ktoré sa nachádzajú v blízkosti reprodukovateľného obsahu. V každom prípade nie je povolené žiadne komerčné využitie takejto povolenej reprodukcie.

Rovnako aj ochranné známky alebo rozlišovacie znaky sú výlučným vlastníctvom DPC alebo prípadne tretích strán, ak nie je uvedené inak.

Používateľ musí vždy rešpektovať všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva na portál a obsah, ktorý je na ňom viditeľný, ktoré vlastní DPC alebo tretie strany.

Postúpenie práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Portálu alebo jeho Obsahu zo strany Používateľa je výslovne zakázané.

DPC si vyhradzuje právo zabrániť v prístupe každému, kto porušuje alebo porušoval tieto zákazy, ak je to možné, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné právne kroky, ktoré môže podniknúť v súvislosti so spáchaným porušením.

9. OZNÁMENIE O PORUŠENÍ PRÁV

Každý, kto zistí, že jeho obsah bol na portáli zverejnený bez jeho súhlasu, čím vzniklo porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, práva na súkromie alebo práva na ochranu podoby alebo iného práva, môže DPC upozorniť prostredníctvom

  • doporučeným listom s doručenkou zaslaným na adresu DICASTERO PER LA COMUNICAZIONE, Via della Conciliazione 5, (00120) Città del Vaticano;
  • elektronickou poštou: prostredníctvom správy zaslanej na túto e-mailovú adresu info@vaticannews.va s predmetom „Porušenie práv“.

V oboch prípadoch musia byť k žiadosti pod hrozbou neprijatia priložené tieto informácie

  • identifikácia obsahu (dostatočne jasným spôsobom, aby ho DPC mohlo v rámci portálu identifikovať) alebo osobných údajov alebo chránených práv, ktoré boli porušené;
  • dostatočne podrobná identifikácia oznamovateľa, aby ho DPC mohlo kontaktovať (e-mailová adresa a telefónne číslo);
  • kópiu dokladu totožnosti, ktorý umožňuje identifikáciu oznamovateľa;
  • podpísané vyhlásenie oznamovateľa, že uvedené informácie sú pravdivé a že je oprávneným vlastníkom (alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene) údajne porušených práv.

10. POUŽÍVANIE ODKAZOV a SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Hypertextové odkazy na portáli môžu používateľa presmerovať na webové stránky na iných webových stránkach, ako je táto, ktoré sa považujú za možné zaujímavé pre používateľa. Používateľ berie na vedomie a uznáva, že DPC nemá žiadnu kontrolu nad obsahom takýchto stránok a ako obyčajná tretia strana nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a/alebo materiály vrátane reklamných materiálov šírených na takýchto stránkach alebo externých zdrojoch, ako aj za ich zásady ochrany osobných údajov.

Portál využíva funkcie niektorých tzv. sociálnych tlačidiel (ďalej len "tlačidlá") sociálnych médií, ako sú WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram a iné. Sociálne médiá umožňujú používateľom príslušných platforiem vytvárať odkazy na svoje profily na sociálnych médiách s cieľom uložiť ich alebo zdieľať so svojimi kontaktmi v uvedených médiách.

Bez zásahu používateľa portál neodosiela žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí, s výnimkou prezerania videí na portáli, ktoré štandardne predpokladá prístup napríklad na YouTube a Facebook, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie.

S výhradou týchto výnimiek musí Používateľ na to, aby mohol používať sociálne tlačidlá, aktivovať ich kliknutím na ne. Zostávajú aktívne, kým sa opäť nedeaktivujú. Po aktivácii sa vytvorí priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsah tlačidla sa potom prenesie priamo zo sociálnej siete do prehliadača Používateľa, z ktorého sa vloží na stránku. Po aktivácii tlačidla môže sociálna sieť získať údaje bez ohľadu na to, či s tlačidlom interagujete alebo nie. Ak je Používateľ prihlásený do sociálnej siete, tá dokáže priradiť návštevu stránky k príslušnému používateľskému účtu. Ak je Používateľ prihlásený do sociálnej siete, aby sociálna sieť nemohla priradiť údaje o návšteve k portálu, musí sa Používateľ pred aktiváciou tlačidiel odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

DPC nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah údajov, ktoré sociálne siete zhromažďujú prostredníctvom svojich tlačidiel. Usmernenia sociálnych sietí o používaní údajov poskytujú informácie o účele a rozsahu údajov, ktoré zhromažďujú, o tom, ako sa tieto údaje spracúvajú a používajú, o právach, ktoré máte, a o nastaveniach, ktoré môžete vykonať na ochranu svojho súkromia. Ďalšie informácie o rozsahu a účele zhromažďovania a spracovania vašich údajov nájdete v pravidlách ochrany údajov uvedených sociálnych sietí, ktoré sú zodpovedné za ochranu vašich údajov v súvislosti so svojimi službami a/alebo obsahom.

Ako bolo uvedené vyššie, portál umožňuje aj zdieľanie určitého obsahu prostredníctvom sociálnych médií (WhatsApp, Twitter, Facebook), a to opäť prostredníctvom vyššie uvedených sociálnych tlačidiel umiestnených v blízkosti zdieľaného obsahu. Aj v tomto prípade platia rovnaké údaje, ako sú uvedené vyššie.

11. PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU PROSTREDNÍCTVOM MOBILNÝCH ZARIADENÍ

Všetky tieto ustanovenia sa vzťahujú na prístup, ktorý používateľ uskutoční na portál prostredníctvom mobilného zariadenia, bez ohľadu na jeho povahu a technológiu.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, rovnako ako v prípade pripojenia k tzv. pevnej sieti, že DPC nebude účtovať žiadnu sumu za prístup na Portál prostredníctvom zariadenia, ale mobilný alebo pevný operátor Používateľa bude uplatňovať sadzbu, ktorú stanovil pre odosielanie a prijímanie dát. Náklady na pripojenie znáša výlučne Používateľ: vzhľadom na to DPC odporúča Používateľovi, aby si u svojho operátora overil, aké poplatky a tarify sa vzťahujú na pripojenie k pevnej a/alebo mobilnej sieti a či tieto podliehajú nejakému druhu obmedzenia.

DPC nenesie zodpovednosť za obmedzenia, ktoré mohol zaviesť mobilný operátor a ktoré môžu brániť normálnej prevádzke siete, ani za akékoľvek nevýhody, oneskorenia, prekážky v užívaní obsahu Portálu Používateľom pripojeným alebo nepripojeným k sieti, ako je uvedené aj v predchádzajúcom bode.

DPC tiež nenesie zodpovednosť, ak používanie takýchto zariadení neumožňuje nahliadnutie do celého Portálu a jeho obsahu alebo jeho časti.

12. PLATNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCIA

Na tieto Podmienky používania sa vzťahujú právne predpisy Vatikánu.

Súdy štátu Vatikán majú výlučnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch vyplývajúcich z týchto Podmienok používania Portálu a jeho obsahu.

13. ZMENY A AKTUALIZÁCIE

DPC si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť a aktualizovať obsah, produkty a služby, konfiguráciu a prezentáciu portálu, ako aj odstrániť a obmedziť alebo znemožniť dočasný alebo trvalý prístup.

V dôsledku toho DPC v žiadnom prípade nezodpovedá za dôsledky akýchkoľvek prerušení, pretože nemôže zaručiť spoľahlivosť, dostupnosť alebo nepretržitosť Portálu.

DPC môže kedykoľvek nahradiť alebo upraviť poskytovanie služieb alebo produktov z technických dôvodov.

DPC si vyhradzuje právo upraviť tieto podmienky používania s cieľom aktualizovať ich obsah; je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať prípadné zmeny.

Navigácia na portáli znamená súhlas s týmito Podmienkami používania.